Skip to content

Lista zmian w oprogramowaniu myjni w wersji v2.20

Note

Poniżej zebrano nowe funkcje jakie zostały dodane do nowej wersji oprogramowania myjni

Finanse myjni

Nowy silnik liczenia obrotu myjni i inkasacji

Obrót myjni, również dla urządzeń peryferyjnych został zgrupowany w jednym miejscu na wizualizacji. Po kliknięciu w dane urządzenie rozwijana jest lista płatności i ich udziału w myjni. Widok strony został uproszczony i zbliżony do wyglądu statystyk w Carwash Manager.

Wszystkie liczniki mogą być kasowane jednym przyciskiem lub indywidualnie dla stanowiska, odkurzacza lub rozmieniarki. Kasowanie obrotu "Ostatniego" powoduje wysłanie inkasacji do Carwash Manager dla każdego z urządzeń indywidualnie (stanowiska, odkurzacze, rozmieniarka, yeti).

Stanowiska:

Finanse Finanse Finanse

Rozmieniarka:

Finanse Finanse

Aktualizacja stron ustawień sterownika i wyświetlaczy

Zaktualizowano strony pod względem użytkowania, listy rozwijane zostały zastąpione pełnymi listami (widać pozostałe dostępne opcje). Uproszczono widok dla stron związanymi z ustawieniami wyświetlaczy stanowisk i odkurzaczy. Dla rozmieniarki w wersji LCD jest możliwość włączenia dodatkowych języków.

Ustawienia:

Finanse Finanse

Wyświetlacz:

Finanse
Finanse Finanse

Myjnia

Zegar astronomiczny do sterowania oświetleniem myjni

Czujnik zmierzchowy do załączania oświetleniem myjni został zastąpiony zegarem astronomicznym. Na podstawie wprowadzonej lokalizacji myjni (długość i szerokość geograficzna) jest obliczany wschód i zachód słońca każdego dnia. Na podstawie tego czasu włącza się oświetlenie. Opóźnienie wyłączenia i wcześniejsze załączenie można skorygować parametrem offsetu.

Tip

Dla poprawnego działania, zegar na myjni musi być poprawnie ustawiony (strefa czasowa i automatyczna zmiana czasu na letni), lokalizacja.

Lights Lights

Przetwornik ciśnienia cyrkulacji

W oprogramowaniu została dodana obsługa przetwornika ciśnienia cyrkulacji wraz z wykresem ciśnienia z ostatnich 6 godzin. Do wykresu dodano również symboliczny wykres stanu presostatu jako "0-1".

Tryby awaryjne działają tak samo jak w przypadku cyrkulacji na presostacie =gdy ciśnienie spadnie poniżej krytycznej wartości. Parametry ustawiane w trybie serwisowym.

Tip

Dla przetwornika został dodany nowy alarm informujący o spadku ciśnienia cyrkulacji (bez przełączenia na tryb awaryjny).

Circ Circ

Godziny pracy dla dni powszednich, soboty i niedzieli

Niektóre myjnie mogą pracować tylko w określonych godzinach, które teraz można określić dla dni powszednich, osobno dla soboty i niedzieli. Dodatkowo można całkowicie wyłączyć konkretne dni tygodnia.

Hours

Wyłączenie systemów zależnych od ciepła gdy niepoprawny pomiar temperatury kotła

Od tej wersji oprogramowania w przypadku gdy pomiar temperatury jest niepoprawny wskutek błędów komunikacji lub awarii czujnika, odłączane są odbiory ciepła, a wszystkie systemy zależne od ciepła przełączane są w tryby awaryjne. Dotyczy tylko włączonego pomiaru temperatury wody w kotle (komunikacja z ACV) lub czujnik przylgowy.

Czujnik poziomu i wypływu oleju opałowego

Oprogramowanie wspiera czujnik poziomu oleju opałowego oraz sygnał o jego wycieku z zewnętrznego urządzenia nadzorującego.

Stan niepoprawnej konfiguracji, wycieku oraz braku oleju jest zaalarmowany.

Oil

Myjnia - stanowiska

Dedykowane teksty dla wyświetlaczy Smartview

Dla wyświetlaczy Smartview dodano możliwość zmiany tekstu powitalnego oraz stworzono zakładkę do możliwości wprowadzenia tekstu użytkownika.

Text Text

Dodatkowy program na myjni

Na potrzeby rynków skandynawskich dodano dodatkowy program "odtłuszczacz". Jest to "8" obieralny program dla myjni. Technicznie będzie realizowany jako wspólna pompa z magistralą rozdzielczą z elektrozaworami na konkretne stanowiska. Program możliwy jest do uruchomienia tylko gdy jest poziom chemii (pomiar realizowany za pomocą pływaka).

Nowy program ma swoją ustawianą stawkę, swój przycisk i swoje podświetlenie, pozostałe środki wyświetlane są tak samo jak w przypadku pozostałych programów.

Niepoprawna konfiguracja oraz brak chemii są alarmowane.

Degr

Diagnostyka wrzutnika monet

Wrzutniki monet podłączone po protokole CCTALK do wyświetlaczy stanowisk mogą być diagnozowane. Istnieją 3 metody diagnostyki

  • licznik błędów - każde błąd wrzucenia monety zwiększa licznik o kilka punktów, natomiast każde poprawne wrzucenie monety powoduje odjęcie punktów licznika, przekroczenie progu powoduje wyświetlenie alarmu
  • test wewnętrzny wrzutnika - test wrzutnika realizowany jest co pewien czas, jest to procedura testowa wewnętrzna wrzutnika. Jeżeli zostanie zgłoszony błąd zostanie wyświetlony alarm
  • alarmowanie odłączenia wrzutnika - jeżeli wrzutnik z jakiegoś powodu przestanie być widoczny przez stanowisko myjni zostanie to zaalarmowane

Degr

Diagnostyka zablokowania przycisku

Od tej wersji oprogramowania, alarm zablokowania przycisku został uzupełniony o numer programu - pozwoli to zidentyfikować konkretnie który przycisk jest uszkodzony.

Diagnostyka wyświetlaczy

Dla wyświetlaczy w wersji v2.4.4 dodano obsługę pomiaru prądu i napięcia zasilania. Na podstawie tych danych generowane są alarmy o przeciążeniu wyświetlacza lub niepoprawnym napięciu zasilania (poniżej lub powyżej 24VDC). Dodatkowo tworzony jest alarm w przypadku spalenia bezpiecznika na wyświetlaczu.

W tym miejscu istnieje możliwość zdalnego restartu urządzenia.

can

Myjnia - odkurzacz

Odkurzacz w sterowniku myjni

Podobnie jak dla stanowisk mycia, został utworzony widok dla stanowiska odkurzacza. W tym miejscu można dodać lub skasować kredyt na odkurzaczu oraz podejrzeć na aktualny stan peryferiów odkurzacza.

W tej wersji oprogramowania obsłużono doładowanie odkurzacza aplikacją BELOYAL.

vac

Myjnia - rozmieniarka

Nowa strona wizualizacji urządzeń

Strona z podglądem na stan urządzeń płatniczych rozmieniarki została zaktualizowana o wszystkie możliwe do podłączenia komponenty rozmieniarki. Przyciskiem resetowania można wymusić ponowne uruchomienie rozmieniarki.

changer changer

Rozszerzona diagnostyka kasety z monetami

W tej wersji oprogramowania, awaria kasety jest odróżniana od jej odłączenia. Stany pracy są odpowiednio alarmowane (brak komunikacji - offline, awaria urządzenia). Dodatkowo dla obrotu rozmieniarki został dodany alarm w przypadku gdy, bilans rozmieniarki jest różny od 0 (oznacza to, że środki które zostały włożone do rozmieniarki nie zostały w żaden sposób wydane).

Aktualizacja YETI Pelicano 2.0

Przebudowano część aplikacji do sterowania urządzeniem sortującym monety do rozmieniarki. W tej wersji oprogramowania, dodano licznik błędów urządzenia oraz zmieniono zachowanie w przypadku zablokowania. Ograniczono ilość błędnych alarmów a te dotyczące awaryjnego zrzutu zostały zoptymalizowane. Dla urządzenia sortującego stan awarii utrzymany jest do momentu kiedy nie zostanie posortowana odpowiednia kwota.

yeti

Myjnia - System

Automatyczne licencjonowanie myjni

Pliki licencyjne są automatyczne pobierane ze serwera (tylko gdy jest połączenie internetowe). Nie ma konieczności manualnej instalacji licencji .

Nowy system kopii zapasowej

Pliki kopii zapasowej są teraz zapisywane w formacie zapewniającym integralność. Sporadyczne problemy związane z brakiem kopii lub brakiem zapisu/odczytu części parametru zostały rozwiązane. Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia automatycznej kopii zapasowej, którą można w razie konieczności przywrócić.

Comments